Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW w Przemyślu

 

 

Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość
w PWSW w Przemyślu

 

RPPK.06.04.02-18-0004/17

Cel projektu:

Zasadniczym celem realizacji projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach mechatronika, inżynieria transportu i logistyki, projektowanie graficzne oraz architektura wnętrz w Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Realizacja projektu pozwoli zarówno na podniesienie jakości kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, przygotowania wykwalifikowanej kadry mogącej znaleźć zatrudnienia w zawodach deficytowych, silniejsze skorelowanie kierunków kształcenia z realnymi potrzebami rynku pracy oraz umożliwi współpracę Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z przedsiębiorcami, chociażby w zakresie kształcenia praktycznego.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakresem rzeczowym projektu objęto:

 • prace budowlane związane z adaptacją nieużytkowanych pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku Kolegium Technicznego (poddasza II i III kondygnacji) na potrzeby stworzenia pracowni dydaktycznych, dostosowanie istniejącego pomieszczenia Instytutu Nauk Technicznych zlokalizowanego na parterze w budynku Kolegium Technicznego do wymagań instalowanego sprzętu, wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej w obrębie zaadaptowanych pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku Kolegium Technicznego (poddasza II i III kondygnacji) oraz w obrębie istniejących pracowni zlokalizowanych na parterze budynku  poprzez przygotowanie instalacji zasilającej dla potrzeb planowanych do zakupu urządzeń.
 • zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego niezbędnego do realizacji założonych celów projektu, w szczególności w zakresie poprawy istniejącej oferty dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na kierunkach: mechatronika, inżynieria transportu i logistyki, architektura wnętrz, projektowanie graficzne odpowiadającej zidentyfikowanym potrzebom rynku pracy,
 • usprawnienie procesu dydaktycznego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej uczelni za sprawą rozwoju kształcenia na odległość (e-learning).

 

Planowane efekty projektu:

 • poprawa warunków kształcenia poprzez adaptację pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku Instytutu Technicznego PWSW w Przemyślu (poddasza II i III kondygnacji) na pracownie dydaktyczne,
 • usprawnienie procesu dydaktycznego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wyposażenie Uczelni w niezbędnych sprzęt do rozwoju kształcenia na odległość (tzw. e-learning), co przyczyni się do lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oczekiwań obecnych oraz potencjalnych studentów w zakresie możliwości kształcenia na odległość,
 • dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozwój kształcenia na odległość, lokalizacja pracowni w obiekcie w pełni dostępnym dla osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • podniesienie atrakcyjności kształcenia na 4 kierunkach PWSW w Przemyślu, poprzez stworzenie
  i wyposażenie lub doposażenie już istniejących pracowni i laboratoriów w nowoczesny sprzęt
  i oprogramowania z przeznaczeniem dla kierunków mechatronika, inżynieria transportu i logistyki, architektura wnętrz, projektowanie graficzne,
 • dostosowanie oferty edukacyjnej Uczelni do wymogów rynku pracy oraz potrzeb i kierunków rozwoju regionu zdefiniowanych w dokumentach strategicznych, poprzez wzmocnienie oferty edukacyjnej i poprawę efektywności nauczania praktycznego na kierunkach mechatronika, inżynieria transportu i logistyki, architektura wnętrz, projektowanie graficzne oraz uruchomienie studiów II stopnia (studiów magisterskich) na wybranych kierunkach. Zapewniona zostanie możliwość kształcenia w nowoczesnych centrach obróbczych i urządzeń szybkiego prototypowania zgodnych ze standardami i wymogami Doliny Lotniczej i lokalnego przemysłu oraz spójność lokalnego rozwoju branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) z kompetencjami i kwalifikacjami absolwentów kierunku ITL,
 • nawiązanie i rozwijanie współpracy z przedsiębiorcami z regionu poprzez stworzenie możliwości kooperacji z sektorem przedsiębiorstw w zakresie kształcenia praktycznego.

Wartość projektu: 4 441 787,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 469 532,61 PLN

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 r.