Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

Rozbudowa bazy dydaktycznej campusu PWSW w Przemyślu

 

 

 

 

 

Numer i tytuł projektu:

W dniu 29 września 2009 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie realizacji projektu: Nr POPW.01.01.00-18-010/09-00 „Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemyślu” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura uczelni.

Kamera ON-LINE

Zakres Projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury edukacyjnej campusu uczelnianego PWSW w Przemyślu tj.:

  • budowa zespołu dydaktycznego z nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami badawczymi dla kierunków inżynieryjno – technicznych, priorytetowych dla rozwoju gospodarki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
  • budowa domu studenckiego na 187 miejsc, który wraz z zespołem dydaktycznym dla studiów inżynierskich będzie stanowił integralną część campusu uczelnianego i zapewni płynne funkcjonowanie budynku dydaktycznego kształcącego studentów na kierunkach kluczowych dla rozwoju gospodarki.

Cel i planowane rezultaty:

Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury dydaktycznej związanej z procesem edukacji na poziomie wyższym. Powstanie nowoczesny ośrodek akademicki, spełniający europejskie standardy kształcenia i wszechstronnie oddziaływujący na otoczenie. Infrastruktura wsparta w wyniku realizacji projektu posłuży do otwarcia nowych kierunków studiów inżynieryjnych, zgodnych z potrzebami gospodarki oraz rynku pracy. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez m.in. następujące cele szczegółowe:

  • wybudowanie dwóch nowych obiektów, tj.: budynek dydaktyczny i akademik,
  • pełne wyposażenie w sprzęt specjalistyczny nowych laboratoriów naukowo – badawczych dla kierunków technicznych łącznie 14 szt. laboratoriów,
  • infrastruktura wewnętrzna w tym drogi, ciągi pieszo – jezdne, parkingi,
  • wyposażenie socjalne budynków dydaktycznych i domu studenckiego.

Absolwenci nowych kierunków studiów, dzięki realizacji projektu będą poszukiwanymi na lokalnym rynku specjalistami. W wyniku realizacji projektu trwałym rezultatem będzie poprawa warunków kształcenia w regionie. Zwiększy się dostęp społeczeństwa do szkolnictwa wyższego. Potencjał laboratoriów umożliwi prowadzenie badań naukowych i przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Kto skorzysta dzięki projektowi:

Odbiorcami rezultatów projektu będą przede wszystkim studenci oraz środowisko naukowe. Skorzystają również mieszkańcy regionu, gdyż otwarcie nowych kierunków studiów inżynieryjnych przyczyni się do zmniejszania dystansu intelektualnego, organizacyjnego i gospodarczego regionu w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów Europy. Infrastruktura wsparta w wyniku realizacji projektu stanie się platformą międzynarodowej współpracy naukowo badawczej regionów Polski i Ukrainy, oraz polem dialogu kultur w przygranicznym obszarze działania uczelni. Ze względu na lokalizację inwestycja wywrze korzystny wpływ na lokalny rozwój społeczno – gospodarczy i dobrze rokującą współpracę transgraniczną. Zarówno Przemyśl jak i województwo podkarpackie, dzięki rozwojowi szkolnictwa wyższego podwyższy swój kapitał społeczny. Wykształcone społeczeństwo będzie miało niebagatelny wpływ na minimalizację izolacji społecznej regionów Polski Wschodniej, szczególnie zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. Termin realizacji inwestycji: 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2013 roku. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w dziale rozwoju uczelni: tel. 016/6768596.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 34,76 mln PLN
  • Budżet Państwa 6,13 mln PLN
  • Wkład własny Beneficjenta 0,00