Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Lubomirskich PWSW w Przemyślu

 

W okresie od 10 marca 2011 do 30 czerwca 2013 roku Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zrealizowała projekt pt. „Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Lubomirskich w Przemyślu”. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK.07.01.00-18-058/10-00 z dnia 9 sierpnia 2011. Pozyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Działanie 7.1 Rewitalizacja miast.

Wartość całkowita projektu: 2.348.057,83 PLN w tym dofinansowanie z EFRR: 1.991.940,84 PLN.Inwestycja objęła swym zakresem rewitalizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Lubomirskich w Przemyślu przyczyniając się do stworzenia lepszych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. W ramach projektu wykonano m.in.:

  1. Regulację i szaty roślinnej zabytkowego parku oraz nasadzenie nowych drzew.
  2. Prace remontowo – konserwatorskie przy wschodniej elewacji Pałacu Lubomirskich na w Przemyślu w tym remont elewacji wschodniej, remont tarasów, schodów, cokołów, gzymsów oraz płyty odbojowej
  3. Odbudowę dwóch stawów oraz regulacje gospodarki wodnej wraz z budowa przyłącza energetycznego policzkowego na terenie Parku Lubomirskich na działkach przy ul. Tymona Terleckiego 6 w Przemyślu.
  4. Ciągi piesze o nawierzchni żwirowej, brukowej i pieszo jezdnych o nawierzchni żwirowej. Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej na istniejącej starej podbudowie betonowej.
  5. Rozbudowę istniejącego parkingu przy budynku Kolegium Nowe,  małą architekturę w tym pergole ławki, kosze parkowe, tablice informacyjne.
  6. Wymianę starych lamp oświetleniowe na nowe energooszczędne oraz montaż monitoringu terenu obejmujący swym zasięgiem 2,5h powierzchni.

 

Obiekty objęte projektem tj. Pałac i Park Lubomirskich w Przemyślu Bakończycach wpisane są do rejestru zabytków nieruchomych prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem A – 362, decyzja z dnia 28 stycznia 1969 roku. Przeprowadzona inwestycja jest zgodna z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010-2015 oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.