Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

Projekty zakończone

Lp.
Tytuł projektu
Program
Cel projektu
Okres realizacji
Wartość projektu
1.
„Popularyzacja obiektów turystycznych Pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej”
Lider:
Stowarzyszenie „Linia 102.ua”. Partner:
–  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.”
Program Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Przywrócenie dziedzictwa pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej, wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy mieszkańcami regionów przygranicznych Ukrainy i Polski oraz promocja regionu i zwiększenie jego potencjału turystycznego.
od 29.03.2020 r.
do 28.12.2021 r.
51 827,00 €
2.
„Świat Karpackich Rozet – Działania Na Rzecz Zachowania Kulturowej Unikalności Karpat”
Projekt realizowany
w transgranicznym partnerstwie 11 instytucji (3 z Polski, 8
z Ukrainy)
PARTNER WIODĄCY –Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Pozostali Partnerzy z Polski:
– PWSW w Przemyślu,
– Województwo Podkarpackie
Program Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki, architektury).
Obszar realizacji projektu: pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie, obwód lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski)
od 01.09.2018 r.
do 31.08.2020 r.
 
1 543 329,05  €
3.
„Twój pewny krok na ścieżce kariery – rozwój wysokiej jakości usług akademickiego biura karier  PWSW w Przemyślu wsparciem zawodowego startu studentów”
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.1
Wzmocnienie potencjału Akademickiego Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług wspierających aktywność zawodową studentów/studentek
od 01.01.2018 r.
do 31.12.2020 r.
565 987,50 zł
4.
„Wyposażenie pracowni
w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość
w PWSW w Przemyślu”
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
 
Oś priorytetowa VI.
Działanie 6.4
Poddziałanie 6.4.2
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach mechatronika, inżynieria transportu i logistyki, projektowanie graficzne oraz architektura wnętrz
w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
od 02.04.2014 r.
do 31.12.2019 r.
4 292 219,85 zł
5.
KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako akcelerator integracji, partycypacji oraz aktywizacji życiowej, umysłowej i społecznej osób starszych w środowisku lokalnym i regionalnym
Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
Zmotywowanie osób starszych, z racji wieku będących najczęściej biernymi zawodowo
i nierzadko zmarginalizowanymi społecznie, do podjęcia trudu nauki, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności praktycznych. Przybliżenie specyfiki badań naukowych, popularyzację wiedzy naukowej z dziedzin, które pozwalają osobom starszym w pełni uczestniczyć w życiu publicznym tj.m.in. technologie informacyjne i kompetencje językowe.
od 15.03.2018 r.
do 31.10.2018 r.
303 000,00 zł
6.
Wzrost efektywności i dostępności e-usług w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: II
Wyższa jakość i rozszerzony zakres e-usług, świadczonych drogą elektroniczną
od 01.09.2017 r.
do 31.10.2018 r.
1 785 774,12 zł
7.
Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Lubomirskich PWSW
w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013,
Oś priorytetowa 7,
Działanie 7.1
Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Lubomirskich
w Przemyślu
od 01.04.2011 r.
do 31.12.2012 r.
2 348 057,83 zł
8.
Zarządzanie funduszami UE – Studia podyplomowe w Bieszczadach
Lider: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych
Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
w Przemyślu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Priorytet IX
Działanie 9.4.
Podniesienie kwalifikacji 30 osób – kadry administracyjnej oświaty z terenu trzech powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego  w zakresie aplikowania, zarządzania środkami UE, przeznaczonymi na finansowanie projektów z zakresu edukacji i wychowania, poprzez ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej”.
od 01.06.2009 r.
do 31.05.2010 r.
100 000,00 zł
9.
Zarządzanie funduszami – Studia podyplomowe w Rzeszowie
Lider: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
w Przemyślu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Priorytet IX
Działanie 9.4.
Podniesieni kwalifikacji 30 osób – oświatowej kadry administracyjnej
z terenu Podkarpacia w zakresie aplikowania , zarządzania środkami UE przeznaczonymi na finansowanie projektów obszaru edukacji i wychowania poprzez ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej”
od 01.06.2009 r.
do 31.05.2010 r.
98 129,40 zł 
10.
Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemyślu
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
Oś  priorytetowa I
Działanie I.1
Poprawa infrastruktury dydaktycznej związanej z procesem edukacji na poziomie wyższym.
od 01.01.2008 r.
do 31.12.2013 r.
 40 895 932,00 zł
11.
Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSW w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013,
Oś priorytetowa 5,
Działanie 5.1
Podniesienie jakości szkolnictwa na poziomie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na kierunkach technicznych, priorytetowych dla rozwoju gospodarki poprzez dostosowanie sali gimnastycznej do celów szkolnictwa wyższego (aula dydaktyczna), oraz wyposażenie laboratorium fizyki i elektrotechniki, laboratorium projektowania CAD dla kierunków inżynieryjnych.
od 15.12.2007 r.
do 14.09.2010 r.
3 546 521,90 zł
12.
Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemyślu
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Budowa biblioteki uczelnianej wraz
z czytelnią.
od 08.12.2005 r.
do 06.07.2007 r.
5 237 617,58 zł