Dział ds. współpracy
i projektów rozwojowychPWSW w Przemyślu

Projekty zakończone

Tytuł projektu
Program
Cel projektu
Okres realizacji
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Wzrost efektywności i dostępności e-usług w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: II
Wyższa jakość i rozszerzony zakres e-usług, świadczonych drogą elektroniczną
od  01.09.2017 r.
do 31.10.2018 r.
1 785 774,12 zł
1 513 113,64 zł
KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako akcelerator integracji, partycypacji oraz aktywizacji życiowej, umysłowej i społecznej osób starszych w środowisku lokalnym i regionalnym
Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
Zmotywowanie osób starszych, z racji wieku będących najczęściej biernymi zawodowo i nierzadko zmarginalizowanymi społecznie, do podjęcia trudu nauki, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności praktycznych. Przybliżenie specyfiki badań naukowych, popularyzację wiedzy naukowej z dziedzin, które pozwalają osobom starszym w pełni uczestniczyć w życiu publicznym tj.m.in. technologie informacyjne i kompetencje językowe.
od 15.03.2018 r. do 31.10.2018 r.
303 000,00 zł
303 000,00 zł
Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Lubomirskich PWSW w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013,
Oś priorytetowa 7,
Działanie 7.1
Rewitalizacja zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Lubomirskich
w Przemyślu
od 01.04.2011 r. do 31.12.2012 r.
2 348 057,83 zł
1 991 940,84 zł
Zarządzanie funduszami UE – Studia podyplomowe w Bieszczadach
Lider: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych
Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Priorytet IX
Działanie 9.4.
Podniesienie kwalifikacji 30 osób – kadry administracyjnej
oświaty z terenu trzech powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego  w zakresie aplikowania, zarządzania środkami UE, przeznaczonymi na finansowanie projektów z zakresu edukacji i wychowania, poprzez ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej”.
od 01.06.2009 r. do 31.05.2010 r.
 100 000,00 zł
 85 000,00 zł
Zarządzanie funduszami – Studia podyplomowe w Rzeszowie
Lider: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Priorytet IX
Działanie 9.4.
Podniesieni kwalifikacji 30 osób – oświatowej kadry administracyjnej z terenu Podkarpacia w zakresie aplikowania , zarządzania środkami UE przeznaczonymi na finansowanie projektów obszaru edukacji i wychowania poprzez ukończenie studiów podyplomowych „Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej”
od 01.06.2009 r. do 31.05.2010 r.
98 129,40 zł 
 83 409,99 zł
Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemyślu
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
Oś  priorytetowa I
Działanie I.1
Poprawa infrastruktury dydaktycznej związanej z procesem edukacji na poziomie wyższym.
od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r.
 40 895 932,00 zł
 33 807 786,78 zł
Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSW w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013,
Oś priorytetowa 5,
Działanie 5.1
Podniesienie jakości szkolnictwa na poziomie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na kierunkach technicznych, priorytetowych dla rozwoju gospodarki poprzez dostosowanie sali gimnastycznej do celów szkolnictwa wyższego (aula dydaktyczna), oraz wyposażenie laboratorium fizyki i elektrotechniki, laboratorium projektowania CAD dla kierunków inżynieryjnych.
od 15.12.2007 r. do 14.09.2010 r.
3 546 521,90 zł
2 470 489,41 zł
Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemyślu
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Budowa biblioteki uczelnianej wraz z czytelnią.
od 08.12.2005 r. do 06.07.2007 r.
5 237 617,58 zł
3 797 119,80 zł