Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

Projekty realizowane

Lp.
Tytuł projektu
Program
Cel projektu
Okres realizacji
Wartość projektu
1.
„Razem zmieniamy Przemyśl”
Lider: Gmina Miejska Przemyśl

Partnerzy: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu;
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
„Rozwój Lokalny” finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach Programu i Mechanizmu Finansowego  Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
Program Rozwój Lokalny ma za zadanie wesprzeć
miasta znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji
społeczno-gospodarczej w wypracowaniu i wdrożeniu
przez nie zrównoważonego podejścia do rozwoju
lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych
zjawisk rozwojowych.
Ma również na celu wzmocnienie spójności społecznej
i gospodarczej na terenie kraju poprzez podniesienie
jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia
mieszkańców średnich i małych miast. Zgodnie z postanowieniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ze względu na występowanie nasilających
się negatywnych zjawisk, szczególnej interwencji
wymagają miasta tracące funkcje społeczno –
gospodarcze, cechujące się stagnacją lub wolnym
tempem rozwoju.
Zapewnienie kompleksowego i skoncentrowanego
wsparcia pozwoli w efekcie ograniczyć lub odwrócić niekorzystne trendy w nich występujące, a także
przyczyni się do poprawy ich funkcjonowania jako atrakcyjnych miejsc do życia i pracy.
od 01.01.2022 do 30.04.2024
16 478 198,29 zł
2.
„Uczelnia dostępna – PWSW”
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.5
Osiągnięcie w Uczelni znacznego wzrostu
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
w stosunku do poziomu wyjściowego poprzez
realizację ścieżki MIDI i celów szczegółowych
w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem
osób z niepełnosprawnościami, na wszystkich
etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności
na uczelni w okresie od 01.01.2021 do 31.10.2023,
tj: wsparcia zmian organizacyjnych, podniesienia kompetencji kadr, zwiększenia dostępu do
edukacji, zwiększenia dostępności wewnętrznych procesów, likwidacji barier architektonicznych, technologicznych, komunikacyjnych, upowszechnienia rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach organizacyjnych PWSW.
od 01.01.2021 do 31.10.2023
4 090 122,38 zł
3.
„Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”
Lider: Powiat Jarosławski

Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,
Priorytet II , Działanie 2.15
Wypracowanie i upowszechnienie
przykładowych rozwiązań w zakresie
współpracy pomiędzy Technikum w ramach Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii
Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu – szkoły prowadzącej kierunek Technik technologii żywności a Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu –
uczelnią zawodową prowadzącą kształcenie
na kierunku Bezpieczeństwo i produkcja
żywności.
od 01.03.2021 do 30.09.2022
765 287,50 zł
4.
„Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu” 
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.5
Podniesienie kompetencji 210 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział
w certyfikowanych szkoleniach zawodowych
w zadaniach praktycznych i wizytach studyjnych oraz podniesienie kompetencji kadry PWSW w Przemyślu poprzez udział w szkoleniach zawodowych
od 01.09.2019 do 31.12.2022
2 236 086,44 zł
5.
„Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.5
Podniesienie kompetencji 30 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki,
rynku pracy i społeczeństwa poprzez
udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych w zadaniach praktycznych i wizytach studyjnych oraz podniesienie kompetencji kadry PWSW w Przemyślu poprzez udział w szkoleniach
zawodowych
od 01.09.2019 do 31.12.2022
1 086 510,36 zł
6.
„Świat Karpackich Rozet – Działania Na Rzecz Zachowania Kulturowej Unikalności Karpat”
Projekt realizowany
w transgranicznym partnerstwie 11 instytucji (3 z Polski, 8
z Ukrainy)
PARTNER WIODĄCY –Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Pozostali Partnerzy z Polski:
–  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
w Przemyślu
– Województwo Podkarpackie
Program Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Zachowanie kulturowego i
historycznego dziedzictwa Karpat
(tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki, architektury).
Obszar realizacji projektu:
pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie,
obwód lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski)
od 01.09.2018
do 31.08.2020
 
1 543 329,05