Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

Projekty realizowane

Lp.
Tytuł projektu
Program
Cel projektu
Okres realizacji
Wartość projektu
1.
„Razem zmieniamy Przemyśl”
 
Lider: Gmina Miejska Przemyśl
 
Partnerzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu;
 
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
„Rozwój Lokalny” finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach Programu i Mechanizmu Finansowego  Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021
Program Rozwój Lokalny ma za zadanie wesprzeć miasta znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych.
Ma również na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast. Zgodnie z postanowieniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ze względu na występowanie nasilających się negatywnych zjawisk, szczególnej interwencji wymagają miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze, cechujące się stagnacją lub wolnym tempem rozwoju. Zapewnienie kompleksowego i skoncentrowanego wsparcia pozwoli w efekcie ograniczyć lub odwrócić niekorzystne trendy w nich występujące, a także przyczyni się do poprawy ich funkcjonowania jako atrakcyjnych miejsc do życia i pracy.
od 01.01.2022 r.
do 30.04.2024 r.
16 478 198,29 zł
2.
„Uczelnia dostępna – PWSW”.
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.5
Osiągnięcie w Uczelni znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego poprzez realizację ścieżki MIDI i celów szczegółowych w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, na wszystkich etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni w okresie od 01.01.2021 do 31.10.2023, tj: wsparcia zmian organizacyjnych, podniesienia kompetencji kadr, zwiększenia dostępu do edukacji, zwiększenia dostępności wewnętrznych procesów, likwidacji barier architektonicznych, technologicznych, komunikacyjnych, upowszechnienia rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach organizacyjnych PWSW.
od 01.01.2021 r.
do 31.10.2023 r.
4 090 122,38 zł
3.
„Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”
 
Lider: Powiat Jarosławski
 
Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,
Priorytet II , Działanie 2.15
Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy pomiędzy Technikum w ramach Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu – szkoły prowadzącej kierunek Technik technologii żywności a Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu – uczelnią zawodową prowadzącą kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i produkcja żywności.
od 01.03.2021 r.
do 30.09.2022 r.
765 287,50 zł
4.
„Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu”
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.5
Podniesienie kompetencji 210 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych w zadaniach praktycznych i wizytach studyjnych oraz podniesienie kompetencji kadry PWSW w Przemyślu poprzez udział
w szkoleniach zawodowych
od 01.09.2019 r.
do 31.12.2022 r.
2 236 086,44 zł
5.
„Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu
w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu”
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.5
Podniesienie kompetencji 30 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych w zadaniach praktycznych i wizytach studyjnych oraz podniesienie kompetencji kadry PWSW w Przemyślu poprzez udział w szkoleniach
zawodowych
od 01.09.2019 r.
do 31.12.2022 r.
1 086 510,36 zł