Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

Projekty realizowane

Lp.
Tytuł projektu
Program
Cel projektu
Okres realizacji
Wartość projektu
1.
„Uczelnia dostępna – PWSW”
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.5
Osiągnięcie w Uczelni znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego poprzez realizację ścieżki MIDI i celów szczegółowych w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, na wszystkich etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni w okresie od 01.01.2021 do 31.10.2023, tj: wsparcia zmian organizacyjnych, podniesienia kompetencji kadr, zwiększenia dostępu do edukacji, zwiększenia dostępności wewnętrznych procesów, likwidacji barier architektonicznych, technologicznych, komunikacyjnych, upowszechnienia rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach organizacyjnych PWSW.
od 01.01.2021 do 31.10.2023
4 090 122,38 zł
2.
„Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”
Lider: Powiat Jarosławski

Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,
Priorytet II , Działanie 2.15
Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy pomiędzy Technikum w ramach Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu – szkoły prowadzącej kierunek Technik technologii żywności a Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu – uczelnią zawodową prowadzącą kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i produkcja żywności.
od 01.03.2021 do 30.09.2022
765 287,50 zł
3.
„Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu” 
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.5
Podniesienie kompetencji 210 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział
w certyfikowanych szkoleniach zawodowych w zadaniach praktycznych i wizytach studyjnych oraz podniesienie kompetencji kadry PWSW w Przemyślu poprzez udział
w szkoleniach zawodowych
od 01.09.2019 do 31.12.2022
2 236 086,44 zł
4.
„Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.5
Podniesienie kompetencji 30 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych w zadaniach praktycznych i wizytach studyjnych oraz podniesienie kompetencji kadry PWSW w Przemyślu poprzez udział w szkoleniach
zawodowych
od 01.09.2019 do 31.12.2022
1 086 510,36 zł
5.
„Popularyzacja obiektów turystycznych Pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej”
Lider:
Stowarzyszenie „Linia 102.ua”

Partner:
–  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
w Przemyślu
Program Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Przywrócenie dziedzictwa pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej, wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy mieszkańcami regionów przygranicznych Ukrainy i Polski oraz promocja regionu i zwiększenie jego potencjału turystycznego.
od 29.03.2020 do 28.12.2021
51 827,00 €
6.
„Świat Karpackich Rozet – Działania Na Rzecz Zachowania Kulturowej Unikalności Karpat”
Projekt realizowany
w transgranicznym partnerstwie 11 instytucji (3 z Polski, 8
z Ukrainy)
PARTNER WIODĄCY –Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia”
Pozostali Partnerzy z Polski:
–  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
w Przemyślu
– Województwo Podkarpackie
Program Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki, architektury).
Obszar realizacji projektu: pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie, obwód lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski)
od 01.09.2018
do 31.08.2020
 
1 543 329,05