Dział ds. współpracy
i projektów rozwojowychPWSW w Przemyślu

Projekty realizowane

Tytuł projektu
Program
Cel projektu
Okres realizacji
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.5
Podniesienie kompetencji Studentów/Studentek Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
a także podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PWSW w Przemyślu.
od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r.
2 236 086,44 zł 
2 118 636,44 zł
Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.5
Podniesienie kompetencji Studentów/Studentek Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
a także podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PWSW w Przemyślu.
od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r.
1 086 510,36 zł 
 1 034 400,36 zł
Twój pewny krok na ścieżce kariery – rozwój wysokiej jakości usług akademickiego biura karier  PWSW
w Przemyślu wsparciem zawodowego startu studentów
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.1
Wzmocnienie potencjału Akademickiego Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług wspierających aktywność zawodową studentów/studentek
od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
565 987,50 zł
545 308,50 zł
ŚWIAT KARPACKICH ROZET – Działania Na Rzecz Zachowania Kulturowej Unikalności Karpat
Projekt realizowany w transgranicznym partnerstwie 11 instytucji (3 z Polski, 8 z Ukrainy)

PARTNER WIODĄCY:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia”
Pozostali Partnerzy z Polski:
– PWSW w Przemyślu,
– Województwo Podkarpackie
Program Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki, architektury).
Obszar realizacji projektu: pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie, obwód lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski)
od 01.09.2018 r.
do 31.08.2020 r.
1 543 329,05  €
89,18  %
Wyposażenie pracowni
w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją
pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość
w PWSW w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI.
Działanie 6.4
Poddziałanie 6.4.2
podniesienie jakości kształcenia zawodowego na kierunkach mechatronika, inżynieria transportu i logistyki, projektowanie graficzne oraz
architektura wnętrz w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
od 02.04.2014 r.
do 31.12.2019 r.
4 292 219,85 zł
 3 646 499,75 zł