Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

30 czerwca 2021

Rekrutacja studentów i kadry dydaktycznej do projektu “Popularyzacja obiektów turystycznych pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej”


 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu stawia na międzynarodowe projekty partnerskie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Jednym z projektów jest “Popularyzacja obiektów turystycznych pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej (PBU2/0964/18)” – Linia 102 

 

 

Celem jest popularyzacja i ochrona obiektów Pierwszej Kolei Węgiersko-Galicyjskiej, a także obiektów do niej przyległych, które stanowią wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne narodu polskiego i ukraińskiego. Dzięki realizacji tego projektu:

  1. Wzmocnione zostaną związki kulturowe pomiędzy społecznościami na terenach przygranicznych,
  2.  Wzmocniona zostanie współpraca pomiędzy władzami lokalnymi na obszarze realizacji projektu,
  3. Poprawiony zostanie wizerunek i atrakcyjność powiatu Starosamborskiego oraz powiatu Przemyśl jako obszar o stosunkowo niskim rozwoju gospodarczym i społecznym,
  4. Podniesiony zostanie poziom rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych gmin, a dzięki temu zwiększenie ich stabilności.

 

W projekcie uwzględnione zostały atrakcyjne formy uczestnictwa dla STUDENTÓW

 

a. konkurs na napisanie eseju o tematyce związanej z infrastrukturą kolejową Linii 102 dawnej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej  

Wymagania dotyczące eseju:

W programie możesz wziąć udział, jeśli masz 18-23 lata, posiadasz paszport, jesteś studentem uniwersytetu, college’u lub szkoły zawodowej na terenie województwa lwowskiego lub podkarpackiego oraz obywatelem Ukrainy lub Polski. Esej musi być napisany przez Ciebie osobiście (bez współautorów) w języku ukraińskim lub polskim o jednym z 16 obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego (lista w regulaminie). Esej powinien zawierać od 6 000 do 20 000 drukowanych znaków, co odpowiada 3-10 stronom tekstu w formacie A4.

Cały regulamin do pobrania TUTAJ

 

b. objazd po obiektach Linii 102 

Wydarzenie to ma zasięg transgraniczny. Będzie to wycieczka młodych ludzi z Przemyśla do Ustrzyk Dolnych. Łączna liczba uczestników wynosi 70 osób, w tym 35 z Ukrainy i 35 z Polski. Objazd będzie trwał dwa dni. Podczas objazdu zostanie odwiedzonych 16 obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego przewidziane w projekcie. Wizyta rozpocznie się i zakończy w Przemyślu. W pierwszym dniu odbędzie się również kolacja towarzyska, podczas której zaprezentowane będą eseje studentów. Wydarzenie będzie całkowicie bezpłatne dla uczestników. Organizatorzy zapewniają transport, zakwaterowanie i wyżywienie.

Link do rejestracji – TUTAJ 

 

W projekcie uwzględnione zostały atrakcyjne formy uczestnictwa dla KADRY DYDAKTYCZNEJ

 

a. udział w pracach zespołu opracowującego koncepcję rozwoju lokalnego w oparciu o rewitalizację materialnego dziedzictwa historycznego jakim jest infrastruktura kolejowa Linii 102 dawnej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej 

W ramach projektu zaproponowano opracowanie ogólnej koncepcji rozwoju turystyki kolejowej w regionach przygranicznych Ukrainy i Polski, która będzie zawierała sposoby rozwiązania wszystkich wyżej wymienionych aspektów i będzie swoistą mapą drogową dla władz lokalnych i organizacji rządowych, których celem jest ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Działania będą obejmować zabytkową linię kolejową oraz przyległe obiekty dziedzictwa kulturowego i historycznego, ich historię i perspektywy wykorzystania turystycznego. Ostateczna wersja Koncepcji oraz wyniki jej dyskusji zostaną zaproponowane władzom lokalnym jako mapa drogowa rozwoju turystyki kolejowej.

Wymogi techniczne do wykonania pracyTUTAJ

Link do rejestracjiTUTAJ

 

b. udział w konferencji podsumowującej projekt  

Głównym celem konferencji jest promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego w aspekcie rozwoju turystyki. Konferencja zostanie zorganizowana w celu rozpowszechnienia rezultatów projektu wśród władz lokalnych i społeczeństwa, a także innych osób zainteresowanych ochroną oraz popularyzacją dziedzictwa historycznego i kulturowego. Komitet naukowy konferencji wybiera 100 artykułów według wcześniej ustalonych kryteriów do publikacji w digestach konferencyjnych. Zbiory artykułów będą źródłem informacji dla przyszłych badań. Zwiększy to również trwałość projektu oraz zachęci do kontynuowania badań w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz rozwoju turystyki w regionie.

Link do rejestracji – TUTAJ – link opublikowany zostanie wkrótce 

Link do strony internetowej projektu – HunGalRail