Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

30 czerwca 2021

Rekrutacja studentów i kadry dydaktycznej do projektu „Popularyzacja obiektów turystycznych pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej”


 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu stawia na międzynarodowe projekty partnerskie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Jednym z projektów jest „Popularyzacja obiektów turystycznych pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej (PBU2/0964/18)” – Linia 102 

 

 

Celem jest popularyzacja i ochrona obiektów Pierwszej Kolei Węgiersko-Galicyjskiej, a także obiektów do niej przyległych, które stanowią wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne narodu polskiego i ukraińskiego. Dzięki realizacji tego projektu:

  1. Wzmocnione zostaną związki kulturowe pomiędzy społecznościami na terenach przygranicznych,
  2.  Wzmocniona zostanie współpraca pomiędzy władzami lokalnymi na obszarze realizacji projektu,
  3. Poprawiony zostanie wizerunek i atrakcyjność powiatu Starosamborskiego oraz powiatu Przemyśl jako obszar o stosunkowo niskim rozwoju gospodarczym i społecznym,
  4. Podniesiony zostanie poziom rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych gmin, a dzięki temu zwiększenie ich stabilności.

 

W projekcie uwzględnione zostały atrakcyjne formy uczestnictwa dla STUDENTÓW

 

a. konkurs na napisanie eseju o tematyce związanej z infrastrukturą kolejową Linii 102 dawnej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej  

Wymagania dotyczące eseju:

W programie możesz wziąć udział, jeśli jesteś studentem uniwersytetu, college’u lub szkoły zawodowej na terenie województwa lwowskiego lub podkarpackiego oraz obywatelem Ukrainy lub Polski. Esej musi być napisany przez Ciebie osobiście (bez współautorów) w języku ukraińskim lub polskim o jednym z 16 obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego (lista w regulaminie). Esej powinien zawierać od 6 000 do 20 000 drukowanych znaków, co odpowiada 3-10 stronom tekstu w formacie A4.

Cały regulamin do pobrania TUTAJ

 

b. objazd po obiektach Linii 102 

Wydarzenie to ma zasięg transgraniczny. Będzie to wycieczka młodych ludzi z Przemyśla do Ustrzyk Dolnych. Łączna liczba uczestników wynosi 70 osób, w tym 35 z Ukrainy i 35 z Polski. Objazd będzie trwał dwa dni. Podczas objazdu zostanie odwiedzonych 16 obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego przewidziane w projekcie. Wizyta rozpocznie się i zakończy w Przemyślu. W pierwszym dniu odbędzie się również kolacja towarzyska, podczas której zaprezentowane będą eseje studentów. Wydarzenie będzie całkowicie bezpłatne dla uczestników. Organizatorzy zapewniają transport, zakwaterowanie i wyżywienie.

Link do rejestracji – TUTAJ 

 

W projekcie uwzględnione zostały atrakcyjne formy uczestnictwa dla KADRY DYDAKTYCZNEJ

 

a. udział w pracach zespołu opracowującego koncepcję rozwoju lokalnego w oparciu o rewitalizację materialnego dziedzictwa historycznego jakim jest infrastruktura kolejowa Linii 102 dawnej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej 

W ramach projektu zaproponowano opracowanie ogólnej koncepcji rozwoju turystyki kolejowej w regionach przygranicznych Ukrainy i Polski, która będzie zawierała sposoby rozwiązania wszystkich wyżej wymienionych aspektów i będzie swoistą mapą drogową dla władz lokalnych i organizacji rządowych, których celem jest ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Działania będą obejmować zabytkową linię kolejową oraz przyległe obiekty dziedzictwa kulturowego i historycznego, ich historię i perspektywy wykorzystania turystycznego. Ostateczna wersja Koncepcji oraz wyniki jej dyskusji zostaną zaproponowane władzom lokalnym jako mapa drogowa rozwoju turystyki kolejowej.

Wymogi techniczne do wykonania pracyTUTAJ

Link do rejestracjiTUTAJ

 

b. udział w konferencji podsumowującej projekt  

Głównym celem konferencji jest promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego w aspekcie rozwoju turystyki. Konferencja zostanie zorganizowana w celu rozpowszechnienia rezultatów projektu wśród władz lokalnych i społeczeństwa, a także innych osób zainteresowanych ochroną oraz popularyzacją dziedzictwa historycznego i kulturowego. Komitet naukowy konferencji wybiera 100 artykułów według wcześniej ustalonych kryteriów do publikacji w digestach konferencyjnych. Zbiory artykułów będą źródłem informacji dla przyszłych badań. Zwiększy to również trwałość projektu oraz zachęci do kontynuowania badań w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz rozwoju turystyki w regionie.

Link do rejestracji – TUTAJ – link opublikowany zostanie wkrótce 

Link do strony internetowej projektu – HunGalRail