Dział ds. współpracy
i projektów rozwojowychPWSW w Przemyślu

16 września 2019

Rekrutacja KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I ADMINISTRACYJNEJ do projektu PO WER 3.5 „Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”


 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

zaprasza

KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I ADMINISTRACYJNĄ

do udziału w nowym projekcie

„Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu
w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu”

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-ZR34/18

Wartość projektu: 1 086 510,36 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 1 034,36 zł

 

TERMIN REKRUTACJI Kadry zarządzającej i administracyjnej:

I edycja: od 15 września do 15 października 2019 r.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji  Studentów/Studentek  Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki,  rynku pracy
i społeczeństwa, a także podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PWSW w Przemyślu.

 

GRUPA DOCELOWA:

Kadra zarządzająca i administracyjna PWSW w Przemyślu

 

FORMY WSPARCIA dla Kadry zarządzającej i administracyjnej

 • Szkolenie: „Zamówienia publiczne do 30 000 euro jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności”
 • Szkolenie: „Studium Prawa Zamówień Publicznych i RODO”
 • Szkolenie: „Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych”
 • Szkolenie: „Operacyjne zarządzanie zakupami”
 • Szkolenie: „Elementy systemu zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej”
 • Szkolenie: „Dobre praktyki bezpieczeństwa AD Windows Server 2012 R2”
 • Kurs zarządcy nieruchomości
 • Certyfikowany kurs na samodzielnego księgowego
 • Szkolenie: „Podstawy księgowości”
 • Szkolenie: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
 • Szkolenie: „Rozwiązywanie konfliktów. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole”
 • Szkolenie: „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”
 • Szkolenie: „Stosunek pracy pracowników uczelni w świetle ustawy 2.0. Analiza porównawcza i dostosowanie istniejących stosunków pracy do nowej ustawy”
 • Szkolenie: „Płace 2018/2019 w praktyce”
 • Szkolenie „Zasiłki ZUS dla jednostek publicznych i samorządowych sprawdź czy prawidłowo interpretujesz przepisy i nie popełniasz błędów”
 • Szkolenie: „Optymalizacja dokumentacji pracowniczej na przełomie 2018/2019, z uwzględnieniem RODO”
 • Szkolenie: „Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych”

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej

Załącznik nr1 do RegulaminuFormularz zgłoszeniowy_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 2 do RegulaminuFormularz zgłoszeniowy_ kadra zarządzająca i administracyjna

Załącznik nr 3 do Regulaminu Karta oceny_ kadra dydaktyczna

Załącznik nr 4_do RegulaminuKarta oceny_ kadra zarządzająca i admin.

Załącznik  nr 5 do Regulaminu – Dokumenty uczestnictwa w projekcie

 


BIURO PROJEKTU

Dział Rozwoju i Współpracy PWSW w Przemyślu

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

pokoje nr: 3.43 oraz  3.46 , II piętro (Kolegium Techniczne),

telefon 16 735 52 12 lub 16 735 52 08