Biuro ds. Projektów
i Współpracy z GospodarkąPWSW w Przemyślu

2 września 2019

Rekrutacja STUDENTÓW MECHATRONIKI do projektu PO WER 3.5 „Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”


 

 

Od 1 września rozpoczęła się realizacja projektu dla studentów kierunku Mechatronika

 „Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu
w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu”

 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr Projektu: POWR.03.05.00-00-ZR34/18

Wartość projektu: 1 086 510,36 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 1 034,36 zł

 

TERMIN REKRUTACJI STUDENTÓW:

I edycja: od 1 września do 31 października 2019 r.

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji  Studentów/Studentek  Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki,  rynku pracy
i społeczeństwa, a także podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej oraz podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej PWSW w Przemyślu.

 

 

GRUPA DOCELOWA:

  1. Studenci/Studentki czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia
    z kierunku MECHATRONIKA,
  2. Kadra dydaktyczna PWSW,
  3. Kadra zarządzająca i administracyjna PWSW

 

FORMY WSPARCIA dla Studentów/Studentek KIERUNKU MECHATRONIKA

  • Bilans kompetencji,
  • Certyfikowane szkolenia zawodowe,
  • Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej – warsztaty prowadzone przez eksperta ze strony Uczelni oraz Pracodawcy,
  • Wizyty studyjne w firmach i przedsiębiorstwach różnych branż związanych z poszczególnymi kierunkami studiów.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Studentów/Studentek

Załącznik nr 1 do RegulaminuFormularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do RegulaminuKarta oceny

Załącznik nr 3 do RegulaminuDokumenty uczestnictwa w projekcie

 


 

BIURO PROJEKTU

Dział Rozwoju i Współpracy PWSW w Przemyślu

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E,

pokoje nr: 3.43 oraz  3.46 , II piętro (Kolegium Techniczne),

telefon 16 735 52 12 lub 16 735 52 08