Dział ds. współpracy
i projektów rozwojowychPWSW w Przemyślu

Projekty realizowane

Tytuł projektu
Program
Cel projektu
Okres realizacji
Wartość projektu
Kwota dofinansowania
Twój pewny krok na ścieżce kariery – rozwój wysokiej jakości usług akademickiego biura karier  PWSW
w Przemyślu wsparciem zawodowego startu studentów
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III
Działanie: 3.1
Wzmocnienie potencjału Akademickiego Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług wspierających aktywność zawodową studentów/studentek
od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
565 987,50 zł
545 308,50 zł
Wzrost efektywności i dostępności e-usług w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: II
Wyższa jakość i rozszerzony zakres e-usług, świadczonych drogą elektroniczną
od  01.09.2017 r. do 31.10.2018 r.
  1 785 774,12 zł
  1 513 113,64 zł
KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako akcelerator integracji, partycypacji oraz aktywizacji życiowej, umysłowej i społecznej osób starszych w środowisku lokalnym i regionalnym
Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
Zmotywowanie osób starszych, z racji wieku będących najczęściej biernymi zawodowo i nierzadko zmarginalizowanymi społecznie, do podjęcia trudu nauki, zdobywania wiedzy i nowych umiejętności praktycznych. Przybliżenie specyfiki badań naukowych, popularyzację wiedzy naukowej z dziedzin, które pozwalają osobom starszym w pełni uczestniczyć w życiu publicznym tj.m.in. technologie informacyjne i kompetencje językowe.
od 15.03.2018 r. do 31.10.2018 r.
 303 000,00 zł
 303 000,00 zł